Pristupačnosti
Pristupačnosti
loading

Krajnji kupci

Ugovaranje

Ugovaranje

Tržište toplinskom energijom u Republici Hrvatskoj uređeno je na način da krajnji kupci uspostavljaju ugovorni odnos s:

  • kupcem toplinske energije (za više stambene zgrade sklapa se Ugovor o potrošnji između ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade, a u ime svih krajnjih kupaca u toj zgradi) ili
  • opskrbljivačem toplinskom energijom (za vlasnike privatnih kuća koje imaju svoje zasebno obračunsko mjerno mjesto)

Ugovorni odnos s kupcem toplinske energije uspostavljaju krajnji kupci vlasnici stambenih i/ili poslovnih prostora unutar višestambenih zgrada i/ili obiteljskih kuća spojenih na zajednička obračunska mjerila toplinske energije. Ovlašteni predstavnik krajnjih kupaca u ime svih krajnjih kupaca sklapa jedan jedinstveni ugovor o potrošnji toplinske energije s odabranim kupcem toplinske energije. Odluka o odabiru kupca toplinske energije i sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije donosi se većinom glasova krajnjih kupaca u zgradi/građevini, a primjenjuje se na sve krajnje kupce.

Uvjeti za sklapanje ugovora o potrošnji toplinske energije s Gradskom toplanom Karlovac kao kupcem toplinske energije:

1. Krajnji kupci donose Odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s Gradskom toplanom Karlovac

  • donosi se isključivo temeljem suglasnosti više od 50 posto suvlasnika spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije i to prema suvlasničkim udjelima, a ne po broju suvlasnika.
  • mora sadržavati popis svih suvlasnika, OIB-e suvlasnika, površine stambenih /poslovnih prostora, potpise više od 50 posto suvlasnika prema suvlasničkim udjelima te potpis i pečat predstavnika suvlasnika kojeg su suvlasnici ovlastili da za njih potpiše ugovor o potrošnji toplinske energije s Gradskom toplanom Karlovac
  • potpisuju je i ovjeravaju svi ovlašteni predstavnici suvlasnika spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije, ukoliko ih je više
  • ukoliko krajnji kupci ne mogu postići suglasnost više od 50 posto suvlasnika prema suvlasničkim udjelima potrebnu za donošenje odluke, takvu odluku će na zahtjev bilo kojeg od suvlasnika donijeti sud u izvanparničnom postupku, ako nema spora tko su suvlasnici ili o veličini njihovih suvlasničkih dijelova sukladno zakonu kojim se uređuje vlasništvo.

2. Ovlašteni predstavnik suvlasnika podnosi Gradskoj toplani Karlovac potpisanu i ovjerenu Odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije sa svim podacima koji su sastavni dio te Odluke.

3. Ovlašteni predstavnik suvlasnika i Gradska toplana Karlovac potpisuju ugovor o potrošnji toplinske energije, koji se:

  • smatra sklopljenim sa svim suvlasnicima zgrade, odnosno svim krajnjim kupcima spojenim na zajedničko mjerilo toplinske energije
  • primjenjuje i na svakog novog krajnjeg kupca u opsegu prava i obveza koje je imao njegov prethodnik
  • sklapa najkraće na godinu dana.

Ugovorni odnos s opskrbljivačem toplinskom energijom uspostavljaju krajnji kupci, vlasnici privatnih kuća, poslovnih prostora ili industrijskih objekata, koji imaju svoje zasebno obračunsko mjerno mjesto te koji samostalno upravljaju svojim unutarnjim instalacijama grijanja. Krajnji kupac sklapa ugovor o opskrbi toplinskom energijom s Gradskom toplanom Karlovac, kao odabranim opskrbljivačem toplinskom energijom.

Ugovorni odnos s kupcem toplinske energije uspostavljaju krajnji kupci unutar višestambenih zgrada i/ili privatnih kuća spojenih na zajednička obračunska mjerila toplinske energije.
Kupac toplinske energije mora biti upisan u Registar kupaca toplinske energije objavljen na web stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

Ugovorni odnos s opskrbljivačem toplinskom energijom uspostavljaju krajnji kupci, koji imaju svoje zasebno obračunsko mjerno mjesto te koji samostalno upravljaju svojim unutarnjim instalacijama grijanja. Krajnji kupac sklapa ugovor o opskrbi toplinskom energijom s Gradskom toplanom Karlovac, kao odabranim opskrbljivačem toplinskom energijom.

Opskrba toplinskom energijom je energetska djelatnost, a opskrbljivač toplinskom energijom mora imati dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

 

 

U slučaju pitanja ili problema s grijanjem na gradsku toplanu, kontaktirajte nas.
Kontaktirajte nas