Kontakt telefon 047 411 166
Info i podrška info@gradska-toplana.hr

Toplanin kutak

Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2018. godinu

Kategorija: Novosti

Pozivamo udruge građana koje djeluje na području grada Karlovca da svoje projekte/programe prijave na Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga za 2018. godinu.

U nastavku Vam donosimo Javni poziv na Natječaj i svu potrebnu dokumentaciju za prijavu na Natječaj.

 

P O Z I V  za prijavu na

Javni natječaj za financiranje projekata udruga

za 2018. godinu

 

(1) Gradska toplana d.o.o. Karlovac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima ovog Natječaja.

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt na jedno od programskih područja:

Programsko područje 1 - Rad s oboljelom djecom i mladima

             Programsko područje 2 - Podrška osobama s invaliditetom

             Programsko područje 3 - Aktivnosti usmjerene na humanitarni rad

             Programsko područje 4 - Zaštita i promicanje interesa građana

(3) Udruge mogu prijaviti projekt za slijedeće aktivnosti:

3.1. Za Programsko područje 1 - Rad s oboljelom djecom i mladima

  • Organiziranje edukacija, seminara, predavanja, tribina
  • Organiziranje radionica
  • Organiziranje društvenih, sportskih i kulturnih manifestacija

3.2. Za Programsko područje 2 - Podrška osobama s invaliditetom

  • Organiziranje edukacija, seminara, predavanja, tribina
  • Organiziranje radionica
  • Organiziranje društvenih, sportskih i kulturnih manifestacija

3.3. Za Programsko područje 3 - Aktivnosti usmjerene na humanitarni rad

  • Organiziranje edukacija, seminara, predavanja, tribina, tečaja i edukacija
  • Organiziranje društvenih, sportskih i kulturnih manifestacija

3.4. Za Programsko područje 4 - Zaštita i promicanje interesa građana

  • Organiziranje  javnih tribina, stručnih predavanja i savjetovanja
  • Organiziranje određenih akcija

(4)  Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2018. godinu je 70.000,00 kuna.

4.1. Za financiranje Programskog područja 1 ovog Natječaja planiran je iznos od 20.000,00 kuna.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000,00 kuna, a najveći 5.000,00 kuna. U ovom području planira se sklopiti najmanje 4, a najviše 10 ugovora o provedbi projekata.

4.2. Za financiranje Programskog područja 2 ovog Natječaja planiran je iznos od 20.000,00 kuna.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000,00 kuna, a najveći 5.000,00. kuna. U ovom području planira se sklopiti najmanje 4, a najviše 10 ugovora o provedbi projekata.

4.3. Za financiranje Programskog područja 3 ovog Natječaja planiran je iznos od 20.000,00 kuna.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000,00 kuna, a najveći 5.000,00. kuna. U ovom području planira se sklopiti najmanje 4, a najviše 10 ugovora o provedbi projekata.

4.4. Za financiranje Programskog područja 4 ovog Natječaja planiran je iznos od 10.000,00 kuna.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000,00 kuna, a najveći 5.000,00. kuna. U ovom području planira se sklopiti najmanje 2, a najviše 5 ugovora o provedbi projekata.

Ukoliko za pojedina programska područja neće biti dostavljena niti jedna ponuda ili dostavljene ponude budu ocijenjene kao nezadovoljavajuće, planirani iznos može se dodijeliti za druga  područje prema procjeni Povjerenstva za ocjenjivanje.

(5) Natječaj je otvoren od 27.02.2018. do 30.03.2018. godine

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31.12.2018. godine.

Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu na području grada Karlovca i sa sjedištem u Karlovcu zaključno s danom objave Natječaja, koja je programski usmjerena na rad u programskim područjima, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Gradska Toplana d.o.o. će ishoditi dokaze od Ministarstva pravosuđa da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, odnosno da osobe ovlaštene za zastupanje nisu osuđivane za neko od kaznenih djela iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge NN 26/2015.

Gradska toplana d.o.o. će ishoditi potvrdu iz koje se vidi ima li udruga plaćena sva davanja prema Gradskoj toplani d.o.o. i ustanovama odnosno tvrtkama u vlasništvu Grada Karlovca.

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje za financiranje projekata udruga za 2018. godinu.

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Gradske toplane d.o.o. www.gradska-toplana.hr.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja u tajništvu) na sljedeću adresu:

Gradska toplana d.o.o.

Tina Ujevića 7, 47000 Karlovac

Javni natječaj za financiranje projekata

za 2018. godinu

Programsko područje br. ________

“Ne otvarati ”

 

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 30. ožujka 2018. godine.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga za 2018. godinu. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja.

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@gradska-toplana.hr.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

U nastavku donosimo dokumentaciju potrebnu za prijavu na Natječaj:

 

U nastavku pogledajte Odluku o raspodjeli sredstava za donacije

 

 

 

 

Imate pitanja ili probleme sa grijanjem na gradsku toplanu ? kontaktirajte nas !