Kontakt telefon 047 411 166
Info i podrška info@gradska-toplana.hr

Toplanin kutak

Javni natječaj za direktora Društva Gradska toplana

Kategorija: Novosti

GRADSKA TOPLANA d.o.o.

 1. UJEVIĆA 7

KARLOVAC

 

NADZORNI ODBOR

Broj:13/7-2018          

Karlovac, 12.11.2018.g.

U skladu sa člankom 423. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013 i 110/2015), članka 16. i 20. Izjave o osnivanju Gradske toplane d.o.o. i Odluke Nadzornog odobora broj:13/6-2018 od 12.11.2018. godine, raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Gradska toplana d.o.o.

Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski studij ili stručni studij sa kojim je izjednačena najmanje viša stručna sprema prema propisima prije donošenja Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, i to iz područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, društvenih znanosti, i interdisciplinarnih područja znanosti,
 2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva,
 3. da posjeduje organizacijske sposobnosti,
 4. da je podnio najbolji prijedlog programa rada za mandatno razdoblje.

Na natječaj se mogu javiti kandidati za koje ne postoje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima :

 • da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
 • da protiv kandidata nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana.

Kandidati za direktora Društva moraju biti državljani Republike Hrvatske.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati za direktora Društva dužni su dostaviti:

 • Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja,
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. ovog natječaja (preslika diplome ili svjedodžbe ovjerena kod javnog bilježnika),
 • Dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu - potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO),
 • Dokaz da posjeduje organizacijske sposobnosti provjerene u dosadašnjem radu (dokaz o obavljanju poslova na radnom mjestu koje zahtjeva rukovodeće i organizacijske sposobnosti – preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca da je obavljao takve poslove),
 • Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • Kandidatov plan poslovanja za Gradsku toplanu d.o.o. za četverogodišnje razdoblje.

Direktora Društva imenuje Nadzorni odbor na četverogodišnje razdoblje.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Javni natječaj za izbor direktora Društva bit će objavljen u Karlovačkom tjedniku i na mrežnim stranicama Društva dana 15. studenog 2018. godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja.

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja moraju biti zaprimljene u sjedištu Društva najkasnije se do 27. studenog 2018. godine do 12.00 sati bez obzira na način dostave.

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na: Gradska toplana d.o.o.,Tina Ujevića 7, 47000 Karlovac, s naznakom „Prijava na javni natječaj za direktora Društva – ne otvarati“.

Imate pitanja ili probleme sa grijanjem na gradsku toplanu ? kontaktirajte nas !