Kontakt telefon 047 411 166
Info i podrška info@gradska-toplana.hr

Toplanin kutak

Javni natječaj za financiranje udruga za 2019.godinu

Kategorija: Novosti

 

 

  Image

 

Karlovac, 04. veljače 2019.

 

 

 

P O Z I V  za prijavu na

 

Javni natječaj za financiranje projekata udruga

 

za 2019. godinu

 

 

(1) Gradska toplana d.o.o. Karlovac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima ovog Natječaja.

 

 

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt na jedno od programskih područja:

 

            Programsko područje 1 – Podrška i promicanje sporta

 

            Programsko područje 2 - Aktivnosti usmjerene na humanitarni rad

 

            Programsko područje 3 - Podrška osobama s invaliditetom

 

 

(3) Udruge mogu prijaviti projekt za slijedeće aktivnosti:

 

 

3.1. Za Programsko područje 1 –  Podrška i promicanje sporta

 

 • promocija sporta i zdravog načina života

 • organiziranje i provođenje rekreativnog bavljenja sportom

 • organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi

 • tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unaprjeđenja zdravlja i rekreacije

 • sudjelovanje na sportskim natjecanjima

 

 

3.2. Za Programsko područje 2 - Aktivnosti usmjerene na humanitarni rad

 

 

 • Organiziranje edukacija, seminara, predavanja, tribina, tečaja i edukacija

 • Organiziranje društvenih, sportskih i kulturnih manifestacija

  3.3. Za Programsko područje 2 - Podrška osobama s invaliditetom

 • Organiziranje edukacija, seminara, predavanja, tribina

 • Organiziranje radionica

 • Organiziranje društvenih, sportskih i kulturnih manifestacija

  (4)  Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2019. godinu je 70.000,00 kuna.

  4.1. Za financiranje Programskog područja 1 ovog Natječaja planiran je iznos od 40.000,00 kuna.

  Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 4.000,00 kuna, a najveći 20.000,00 kuna. U ovom području planira se sklopiti najmanje 2, a najviše 10 ugovora o provedbi projekata

   

  4.2. Za financiranje Programskog područja 2 ovog Natječaja planiran je iznos od 10.000,00 kuna.

  Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000,00 kuna, a najveći 5.000,00. kuna. U ovom području planira se sklopiti najmanje 2, a najviše 5 ugovora o provedbi projekata.

   

  4.3. Za financiranje Programskog područja 3 ovog Natječaja planiran je iznos od 20.000,00 kuna.

  Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000,00 kuna, a najveći 10.000,00 kuna. U ovom području planira se sklopiti najmanje 2, a najviše 10 ugovora o provedbi projekata.

   

  Ukoliko za pojedina programska područja neće biti dostavljena niti jedna ponuda ili dostavljene ponude budu ocijenjene kao nezadovoljavajuće, planirani iznos može se dodijeliti za druga  područje prema procjeni Povjerenstva za ocjenjivanje.

  (5) Natječaj je otvoren od 04.02.2019. do 07.03.2019. godine

  (6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31.12.2019. godine.

  Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

  Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu na području grada Karlovca i sa sjedištem u Karlovcu zaključno s danom objave Natječaja, koja je programski usmjerena na rad u programskim područjima, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

  Gradska Toplana d.o.o. će ishoditi dokaze od Ministarstva pravosuđa da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, odnosno da osobe ovlaštene za zastupanje nisu osuđivane za neko od kaznenih djela iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge NN 26/2015.

  Gradska toplana d.o.o. će ishoditi potvrdu iz koje se vidi ima li udruga plaćena sva davanja prema Gradskoj toplani d.o.o. i ustanovama odnosno tvrtkama u vlasništvu Grada Karlovca.

  (7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje za financiranje projekata udruga za 2019. godinu.

  (8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Gradske toplane d.o.o. www.gradska-toplana.hr.

  Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja u tajništvu) na sljedeću adresu:

  Gradska toplana d.o.o.

  Tina Ujevića 7, 47000 Karlovac

  Javni natječaj za financiranje projekata

  za 2019. godinu

  Programsko područje br. ________

  “Ne otvarati ”

  Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 07. ožujka 2019. godine.

  Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga za 2019. godinu. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja.

  (9) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@gradska-toplana.hr.

   

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

 

 

Imate pitanja ili probleme sa grijanjem na gradsku toplanu ? kontaktirajte nas !