Kontakt telefon 047/411-166
Besplatni broj za hitne intervencije 0800 200 179
Info i podrška info@gradska-toplana.hr

Toplanin kutak

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Kategorija: Novosti

Na temelju članka 24. Izjave o osnivanju Gradske toplana d.o.o. , Tina Ujevića 7, Karlovac, direktor Društva raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 1. Za radno mjesto - Električar, neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • SSS/KV elektro smjera
 • Radno iskustvo: 1 godina
 • Probni rad: 3 mjeseca
 • Potvrda o osposobljenosti za električara
 1. Za radno mjesto – MONTER STROJAR RADNOG STROJA , neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • SSS/KV strojarskog/tehničkog smjera
 • Radno iskustvo: 1 godina
 • Probni rad: 3 mjeseca
 1. Za radno mjesto – INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE, neodređeno vrijeme – 3 izvršitelja/ice

Uvjeti:

 • SSS/KV instalater grijanja i klimatizacije
 • Radno iskustvo: 1 godina
 • Probni rad: 3 mjeseca
 1. Za radno mjesto: MONTER ZAVARIVAČ , neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • SSS/KV strojarskog/tehničkog smjera
 • Radno iskustvo: 1 godina
 • Probni rad: 3 mjeseca
 • Atest za zavarivanje

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Prijava na oglas mora sadržavati dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja te su kandidati dužni dostaviti sljedeće:

 • Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja,
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
 • Dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu - potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO),
 • Preslika domovnice

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Javni natječaj za radna mjesta bit će objavljen u Karlovačkom tjedniku i na mrežnim stranicama Društva dana 21. studenog 2019. godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja.

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja moraju biti zaprimljene u sjedištu Društva najkasnije se do 29. studenog 2019. godine do 12.00 sati bez obzira na način dostave.

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na: Gradska toplana d.o.o.,Tina Ujevića 7, 47000 Karlovac, s naznakom „Prijava na javni natječaj – ne otvarati“.

Imate pitanja ili probleme sa grijanjem na gradsku toplanu ? kontaktirajte nas !