Pristupačnosti
Pristupačnosti
loading

Pitanja i odgovori

Vi pitate, mi odgovaramo

Pitanja i odgovori na najčešće postavljena pitanja

Šifra krajnjeg kupca je jedinstveni evidencijski broj svakog krajnjeg kupca, upisan je na zaglavlju računa, a uz to, nalazi se i kao sastavni dio poziva na broj naznačenog na uplatnici.

Krajnji kupac toplinske energije obavezan je u roku od 8 dana od dana nastale promjene Gradskoj toplani pisanim putem prijaviti promjenu vlasništva nad stambenim/poslovnim prostorom. Prijavljena promjena vlasništva, odnosno promjena krajnjeg kupca toplinske energije, primjenjivat će se od sljedećeg mjesečnog obračuna toplinske energije.

Promjena krajnjeg kupca toplinske energije obavlja se na temelju pisanog zahtjeva ili zahtjeva poslanog putem e-mailom, u kojem je potrebno navesti sljedeće podatke:

 • Šifra krajnjeg kupca (nalazi se na računu za toplinsku energiju)
 • Ime, prezime, adresa i OIB prethodnog i novog krajnjeg kupca.

Uz zahtjev se prilaže preslika:

 • osobne iskaznice krajnjeg kupca
 • stare uplatnice za toplinsku energiju (nije obavezno)
 • jednog od sljedećih dokumenata kojim se dokazuje promjena krajnjeg kupca:
  • kupoprodajni ugovor
  • darovni ugovor
  • ugovor o uzdržavanju
  • rješenje o nasljeđivanju
  • zemljišno-knjižni izvadak (vlasnički list)
  • obavijest ovjerena i potpisana od strane ovlaštenog predstavnika stambene/poslovne zgrade
  • ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

 • Što učiniti ako se stvarna grijana površina stambenog/poslovnog prostora razlikuje od podatka na računu za toplinsku energiju, odnosno od obračunske površine prostora?

Obračunska površina stambenog/poslovnog prostora je zatvorena površina prostora, bez otvorenih lođa i balkona i ostalih, eventualno dodanih, prostorija u zgradi. Promjenu obračunske površine prostora u stambenim/poslovnim zgradama Gradskoj toplani je moguće prijaviti isključivo posredstvom ovlaštenog predstavnika krajnjih kupaca, jer promjena površine jednog prostora utječe na raspodjelu i obračun troškova svih prostora spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije.

 • Kako postupiti u slučaju da je povećana obračunska površina stambenog/poslovnog prostora zbog zatvaranja lođa ili balkona?

U slučaju zatvaranja lođe ili balkona bez dodatne ugradnje radijatora potrebno je prijaviti samo povećanje obračunske površine stambenog/poslovnog prostora. U slučaju zatvaranja lođe ili balkona uz dodatnu ugradnju radijatora potrebno nam je prije početka radova dostaviti na suglasnost elaborat, kojeg treba izraditi i potpisati ovlašteni inženjer strojarstva za tehniku grijanja. Na temelju navedenog elaborata izdat će se suglasnost.

Gradska toplana Karlovac svaki mjesec mjeri, očitava i obračunava potrošenu toplinsku energiju na svakom obračunskom mjernom mjestu posebno, prema mjerilu toplinske energije u toplinskoj podstanici zgrade. Potrošnja toplinske energije na obračunskim mjernim mjestima se razlikuje, jer ovisi o više različitih faktora, stoga nije mjerodavna usporedba računa krajnjih kupaca na različitim mjernim mjestima, odnosno u različitim zgradama. Tijekom ogrjevne sezone potrošnja toplinske energije na svakom obračunskom mjernom mjestu se razlikuje ovisno o:

 • kvaliteti građevinske izvedbe zgrade
 • kvaliteti toplinske izolacije zgrade
 • kvaliteti stolarije
 • položaju zgrade
 • režimu grijanja
 • načinu na koji krajnji kupci koriste toplinsku energiju.

Krajnji kupci na istom obračunskom mjernom mjestu kojima se raspodjela i obračun troškova obavljaju prema površini, za prostor iste površine dobit će jednak iznos mjesečnog računa u obračunskom razdoblju. Krajnji kupci na istom obračunskom mjernom mjestu kojima se raspodjela i obračun troškova obavljaju prema razdjelnicima ili kalorimetrima, za prostor iste površine u pravilu će dobiti različit iznos mjesečnog računa u obračunskom razdoblju. Iznosi njihovih računa razlikuju se ovisno o potrošnji pojedinog stambenog/poslovnog prostora koja ovisi o:

 • kvaliteti toplinske izolacije stambenog/poslovnog prostora
 • kvaliteti stolarije
 • položaju stambenog /poslovnog prostora u zgradi
 • načinu na koji krajnji kupci u stambenom/poslovnom prostoru koriste toplinsku energiju.

 

KRAJNJI KUPCI KATEGORIJE STANOVNIŠTVO - Obveznik plaćanja računa za toplinsku energiju za krajnje kupce kategorije stanovništvo isključivo je vlasnik stambenog prostora.

KRAJNJI KUPCI KATEGORIJE INDUSTRIJA I POSLOVNI POTROŠAČI - Obveznik plaćanja računa za toplinsku energiju za krajnje kupce kategorije industrija i poslovni potrošači je vlasnik poslovnog prostora. Uz vlasnika, obveznik plaćanja računa kategorije industrija i poslovni potrošači može biti i korisnik poslovnog prostora, kada je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika, a pod uvjetom da se s prijenosom obveze plaćanja usuglasila Gradska toplana Karlovac.

Krajnji kupac toplinske energije može zatražiti da se na određeno vrijeme prenese obveza plaćanja računa za toplinsku energiju s njega na drugu pravnu ili fizičku osobu s kojom je sklopio ugovor, a Gradska toplana će na navedeni zahtjev dati pristanak pod uvjetom:

 • podmirenja svih novčanih obveza nastalih do dana privremenog prijenosa obveza plaćanja računa za toplinsku energiju
 • davanja ovjerene izjave prenositelja i primatelja obveze plaćanja o solidarnom podmirenju budućih novčanih obveza za toplinsku energiju.
 • U slučaju da prenositelj i primatelj obveze plaćanja računa za toplinsku energiju raskinu međusobno sklopljeni ugovor dužni su o navedenom u roku tri dana od dana raskida ugovora i podmirenja svih novčanih obveza obavijestiti Gradsku toplanu u pisanom obliku.

 

Svi krajnji kupci toplinske energije obvezni su podmiriti svoje račune za toplinsku energiju do datuma dospijeća plaćanja navedenog na računu. Gradska toplana Karlovac krajnje kupce obavještava o neutuženom dugovanju za toplinsku energiju putem:

 • obavijesti koja se nalazi na svakom mjesečnom računu za toplinsku energiju
 • opomene pred ovrhu.
 • Nakon poslane opomene, a prije pokretanja ovršnog postupka, krajnji kupci imaju dovoljno vremena za podmirenje dugovanja za toplinsku energiju. Ukoliko niti tada ne podmire svoje obveze, pokreće se ovršni postupak.

 

U slučaju opravdanog razloga nemogućnosti plaćanja duga u cjelokupnom iznosu, postoji mogućnost odobrenja obročnog plaćanja neutuženog i utuženog dugovanja za toplinsku energiju. Za više informacija o obročnom plaćanju savjetujemo da se obratite direktno u Gradsku toplanu Karlovac, u računovodstvenu službu.
 

Gradska toplana Karlovac energiju isporučuje kako je propisano Općim uvjetima za isporuku toplinske energije (NN 35/14, 129/15). Dnevni režim rada grijanja traje od 6 do 22 h.

U skladu sa zakonskim i podzakonskim odredbama kojima je regulirano područje toplinarstva u Republici Hrvatskoj, termoenergetska suglasnost u kojoj se definira priključna snaga utvrđuje se za cjelokupnu zgradu/građevinu, a ne za pojedini stambeni/poslovni prostor.

U slučaju da je izvršena rekonstrukcija zgrade/građevine na način da je smanjena potrebna količina toplinske energije za grijanje, odnosno da je zgrada/građevina energetski učinkovitija, krajnji kupci toplinske energije mogu podnijeti zahtjev Gradskoj toplani za smanjenje priključne snage i izdavanje nove termoenergetske suglasnosti. Uz zahtjev za smanjenjem priključne snage krajnji kupci su dužni priložiti elaborat o novoj priključnoj snazi koji je izradio ovlašteni inženjer strojarstva za tehniku grijanja.

Ukoliko se elaboratom utvrdilo da je iz određenih razloga došlo do promjene snage, izdat ćemo novu termoenergetsku suglasnost, krajnjim kupcima dostaviti novi ugovor te napraviti promjenu u obračunu troškova toplinske energije.

Za detaljne informacije o sadržaju elaborata, slobodno nas kontaktirajte.

Sve troškove angažiranja ovlaštenog inženjera strojarstva za tehniku grijanja i izrade elaborata dužan je snositi podnositelj zahtjeva za promjenom snage.

Novost je da je Gradska toplana izradila prijedlog Zahtjeva za isporukom toplinske energije u ogrjevnoj sezoni 2017/2018, koji između ostaloga regulira i isporuku toplinske energije u slučaju najavljenih izrazito niskih vanjskih temperatura te za Božićne i novogodišnje blagdane, čime se građanima pruža još bolju uslugu bez dodatnog administriranja, ukoliko oni to žele.

Krajnji kupac na zajedničkom mjerilu toplinske energije može se izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava ukoliko ispuni sljedeće uvjete propisane člancima 45. i 50. Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14):

 • Krajnji kupac ishodi pisanu suglasnost za izdvajanje iz toplinskog sustava temeljem odluke većine glasova suvlasnika spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije, koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika
 • Pisanu suglasnost za izdvajanjem ovjerava ovlašteni predstavnik suvlasnika i dostavlja je Gradskoj toplani
 • Krajnji kupac nakon pribavljene suglasnosti većine suvlasnika za izdvajanje angažira ovlaštenog inženjera koji će projektirati glavni projekt za radove izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava
 • Krajnji kupac Gradskoj toplani dostavlja projekt (elaborat) za radove izdvajanja iz toplinskog sustava izrađen od ovlaštenog inženjera temeljem kojeg od Gradske traži odobrenje za provođenje preinaka na unutarnjim instalacijama na zajedničkom mjerilu toplinske energije
 • Nakon ishođenja suglasnosti Gradske toplane za provođenje preinaka na unutarnjim instalacijama, krajnji kupac angažira ovlaštenog izvođača radova, koji ispunjava uvjete za obavljanje potrebnih djelatnosti prema posebnom zakonu, a koji će prema glavnom projektu izvršiti radove izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava

(Napomena: Radovi na izdvajanju stambenog/poslovnog prostora smatraju se jednostavnim radovima koji se mogu izvoditi bez lokacijske dozvole i akta kojim se odobrava građenje, a u skladu s glavnim projektom izrađenim po ovlaštenom inženjeru.)

 • Nakon izvedbe radova izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava:

ovlašteni izvođač radova je obavezan izraditi izvješće o izvedenim radovima i dati pisanu izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova

ovlašteni inženjer koji je projektirao glavni projekt za radove izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava nakon pregleda izvedenih radova obvezan je dati izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova

Izjave izvođača i projektanta čuva UPRAVITELJ ZGRADE.

Nakon završetka radova potrebno je obavijestiti Gradsku toplanu o izdvajanju samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava i priložiti kopije izjava izvođača i projektanta.

KRAJNJI KUPAC koji je izdvojen iz toplinskog sustava dužan je plaćati sve troškove, osim troškova toplinske energije za svoj stambeni/poslovni prostor. Dakle, dužan je plaćati troškove snage i naknada.

Izdvajanje iz toplinskog sustava znači izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz usluge grijanja prostora uz spremnostda se izdvojenog krajnjeg kupca priključi u svakom trenutku.

Krajnji kupac koji je sam na obračunskom mjernom mjestu može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid važećeg ugovora kojeg je sklopio s Gradskom toplanom i zatražiti isključenje iz toplinskog sustava.

Gradska toplana na temelju pisanog zahtjeva krajnjeg kupca provodi sve aktivnosti za isključenje njegove zgrade/građevine iz toplinskog sustava, daje suglasnost kao distributer toplinske energije i opskrbljivač toplinskom energijom te pokreće postupak raskida ugovornih odnosa.

Isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava moguće je uz podnošenje zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika, na temelju prethodno postignute suglasnosti svih krajnjih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije, za izdvajanje svih samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine te uz prethodnu suglasnost distributera i opskrbljivača toplinskom energijom, sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/13 i 14/14).

U slučaju pitanja ili problema s grijanjem na gradsku toplanu, kontaktirajte nas.
Kontaktirajte nas