Pristupačnosti
Pristupačnosti
loading

Pojmovnik

Pojmovi u toplinarstvu

CENTRALNI TOPLINSKI SUSTAV toplinski sustav koji se sastoji od proizvodnog postrojenja toplinske energije i distribucijske mreže

DISTRIBUCIJSKA MREŽA vrelovodna, toplovodna i/ili parovodna mreža, od obračunskog mjernog mjesta proizvođača toplinske energije do obračunskog mjernog mjesta kupca, duljine veće od 2000 metara i ima priključeno više od 500 samostalnih uporabnih cjelina

DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE područje ili dio područja jedinice lokalne samouprave za koje se daje koncesija za distribuciju toplinske energije ili koncesija za izgradnju distribucijske mreže,

DISTRIBUCIJA TOPLINSKE ENERGIJE razvod toplinske energije distribucijskom mrežom radi isporuke toplinske energije kupcu, isključujući opskrbu toplinskom energijom

DISTRIBUTER TOPLINSKE ENERGIJE energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije u centralnom toplinskom sustavu

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA nezavisan regulator energetskih djelatnosti osnovan posebnim zakonom i s ovlastima propisanim odredbama ovoga Zakona, zakona kojim se uređuje energetski sektor i regulacija energetskih djelatnosti

KORISNIK DISTRIBUCIJSKE MREŽE svaka fizička ili pravna osoba koja predaje toplinsku energiju u, odnosno preuzima toplinsku energiju iz distribucijske mreže,

KUPAC TOPLINSKE ENERGIJE pravna ili fizička osoba koja u ime i za račun vlasnika i/ili suvlasnika zgrade/građevine obavlja djelatnost kupca u samostalnom, zatvorenom i centralnom toplinskom sustavu

KRAJNJI KUPAC pravna ili fizička osoba koja kupuje toplinsku energiju za vlastite potrebe od kupca na temelju obračuna toplinske energije

MJERILO TOPLINSKE ENERGIJE uređaj kojim se registrira količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu, sukladno propisima iz područja mjeriteljstva i tehničkim uvjetima distributera toplinske energije, radi obračuna toplinske energije

OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO je mjesto razgraničenja na kojem se nalazi mjerilo toplinske energije

OGRJEVNA SEZONA dio kalendarske godine u kojem se osigurava pogonska spremnost toplinskog sustava za isporuku toplinske energije za grijanje

OPSKRBA TOPLINSKOM ENERGIJOM energetska djelatnost koja završava mjestom razgraničenja između opskrbljivača i kupca, za koju je potrebno ishoditi dozvolu Agencije, osim ako drugačije nije propisano Zakonom o tržištu toplinske energije

OPSKRBLJIVAČ TOPLINSKOM ENERGIJOM energetski subjekt koji je registriran za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom, koji u centralnom toplinskom sustavu kupuje toplinsku energiju od proizvođača toplinske energije te sklapa ugovor o distribuciji s distributerom toplinske energije i prodaje toplinsku energiju kupcima, a u zatvorenom toplinskom sustavu kupuje ulazne količine energenta za transformaciju u toplinsku energiju i isporučuje toplinsku energiju kupcu radi obračuna toplinske energije

OVLAŠTENI PREDSTAVNIK SUVLASNIKA fizička ili pravna osoba koju su suvlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar jedne zgrade/građevine ovlastili za zastupanje u postupcima koji proizlaze iz upravljanja, na temelju ugovora o upravljanju, odnosno međuvlasničkog ugovora

PRIKLJUČNA SNAGA najveća dopuštena snaga koju predaje proizvodno postrojenje za transformaciju u vanjske instalacije ili distribucijsku mrežu, odnosno dopuštena snaga toplinske energije koju iz vanjskih instalacija ili distribucijske mreže može preuzeti kupac toplinske energije na mjestu razgraničenja, a propisana je termoenergetskom suglasnošću,

PROIZVODNJA TOPLINSKE ENERGIJE proizvodno postrojenje za transformaciju, ulazne količine energenta, u toplinsku energiju ukupno instalirane snage veće od 2 MW, osim ako drugačije nije propisano odredbama Zakona

PROIZVOĐAČ TOPLINSKE ENERGIJE pravna ili fizička osoba koja je od Agencije dobila dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije, osim ako drugačije nije propisano odredbama ovoga Zakona

RAZDJELNIK uređaj za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije izmjerene na zajedničkom mjerilu toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu

TOPLINSKA PODSTANICA sklop uređaja za cirkulaciju i regulaciju odavanja topline koji su sastavni dio unutarnjih instalacija krajnjih kupaca, a nalazi se unutar zgrade/građevine

TOPLINSKA STANICA dio distribucijske mreže koji služi za transformaciju, regulaciju i/ili cirkulaciju medija za prijenos toplinske energije

UNUTARNJE INSTALACIJE instalacije od obračunskog mjernog mjesta do radijatorskog ventila, odnosno ventila trošila u samostalnoj uporabnoj cjelini, uključujući radijator i druga ogrijevna tijela u zajedničkom dijelu zgrade/građevine

VANJSKE INSTALACIJE razvod cijevi vrelovodne, toplovodne i/ili parovodne mreže koje povezuju zgrade/građevine s jednom ili više kotlovnica u zatvorenom toplinskom sustavu

ZAJEDNIČKO MJERILO TOPLINSKE ENERGIJE uređaj kojim se registrira količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu na ulazu u zgradu/građevinu

ZAJEDNIČKA POTROŠNJA potrošnja toplinske energije izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije kupca umanjena za ukupni iznos potrošene toplinske energije izmjerene na zasebnim mjerilima toplinske energije

ZASEBNO MJERILO TOPLINSKE ENERGIJE uređaj kojim se registrira količina isporučene toplinske energije u samostalnoj uporabnoj cjelini

U slučaju pitanja ili problema s grijanjem na gradsku toplanu, kontaktirajte nas.
Kontaktirajte nas