Kontakt telefon 047/411-166
Besplatni broj za hitne intervencije 0800 200 179
Info i podrška info@gradska-toplana.hr

Toplanin kutak

Vi pitate, mi odgovaramo

Lorem Ipsum je jednostavno probni tekst koji se koristi u tiskarskoj i slovoslagarskoj industriji. Lorem Ipsum postoji kao industrijski standard još od 16-og stoljeća, kada je nepoznati tiskar uzeo tiskarsku galiju slova i posložio ih da bi napravio knjigu s uzorkom tiska. Taj je tekst ne samo preživio pet stoljeća, već se i vinuo u svijet elektronskog slovoslagarstva, ostajući u suštini nepromijenjen. Postao je popularan t

Pretraži

 • Što je šifra krajnjeg kupca?

  Šifra krajnjeg kupca je jedinstveni evidencijski broj svakog krajnjeg kupca, upisan je na zaglavlju računa, a uz to, nalazi se i kao sastavni dio poziva na broj naznačenog na uplatnici.

 • Na koji način se obavlja promjena krajnjeg kupca toplinske energije?

  Krajnji kupac toplinske energije obavezan je u roku od 8 dana od dana nastale promjene Gradskoj toplani pisanim putem prijaviti promjenu vlasništva nad stambenim/poslovnim prostorom. Prijavljena promjena vlasništva, odnosno promjena krajnjeg kupca toplinske energije, primjenjivat će se od sljedećeg mjesečnog obračuna toplinske energije.

   

  Promjena krajnjeg kupca toplinske energije obavlja se na temelju pisanog zahtjeva u kojem je potrebno navesti sljedeće podatke:

  • Šifra krajnjeg kupca (nalazi se na računu za toplinsku energiju)
  • Ime, prezime, adresa i OIB prethodnog i novog krajnjeg kupca.

   

  Uz zahtjev se prilaže preslika:

  • osobne iskaznice krajnjeg kupca
  • stare uplatnice za toplinsku energiju (nije obavezno)
  • jednog od sljedećih dokumenata kojim se dokazuje promjena krajnjeg kupca:
   • kupoprodajni ugovor
   • darovni ugovor
   • ugovor o uzdržavanju
   • rješenje o nasljeđivanju
   • zemljišno-knjižni izvadak (vlasnički list)
   • obavijest ovjerena i potpisana od strane ovlaštenog predstavnika stambene/poslovne zgrade
   • ugovor o zakupu poslovnog prostora.
 • Može li se mijenjati podatak o grijanoj površini prostora?
  1. Što učiniti ako se stvarna grijana površina stambenog/poslovnog prostora razlikuje od podatka na računu za toplinsku energiju, odnosno od obračunske površine prostora?

   Obračunska površina stambenog/poslovnog prostora je zatvorena površina prostora, bez otvorenih lođa i balkona i ostalih, eventualno dodanih, prostorija u zgradi.Promjenu obračunske površine prostora u stambenim/poslovnim zgradama Gradskoj toplani je moguće prijaviti isključivo posredstvom ovlaštenog predstavnika krajnjih kupaca, jer promjena površine jednog prostora utječe na raspodjelu i obračun troškova svih prostora spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije.

  2. Kako postupiti u slučaju da je povećana obračunska površina stambenog/poslovnog prostora zbog zatvaranja lođa ili balkona?

   U slučaju zatvaranja lođe ili balkona bez dodatne ugradnje radijatora potrebno je prijaviti samo povećanje obračunske površine stambenog/poslovnog prostora.U slučaju zatvaranja lođe ili balkona uz dodatnu ugradnju radijatora potrebno nam je prije početka radova dostaviti na suglasnost elaborat, kojeg treba izraditi i potpisati ovlašteni inženjer strojarstva za tehniku grijanja. Na temelju navedenog elaborata dajemo suglasnost.

 • Zašto se razlikuju iznosi računa za prostore iste površine na različitim mjernim mjestima?

  Gradska toplana Karlovac svaki mjesec mjeri, očitava i obračunava potrošenu toplinsku energiju na svakom obračunskom mjernom mjestu posebno, prema mjerilu toplinske energije u toplinskoj podstanici zgrade.Potrošnja toplinske energije na obračunskim mjernim mjestima se razlikuje, jer ovisi o više različitih faktora, stoga nije mjerodavna usporedba računa krajnjih kupaca na različitim mjernim mjestima, odnosno u različitim zgradama.Tijekom ogrjevne sezone potrošnja toplinske energije na svakom obračunskom mjernom mjestu se razlikuje ovisno o:

  • kvaliteti građevinske izvedbe zgrade
  • kvaliteti toplinske izolacije zgrade
  • kvaliteti stolarije
  • položaju zgrade
  • režimu grijanja
  • načinu na koji krajnji kupci koriste toplinsku energiju.
 • Zašto se razlikuju iznosi računa za prostore iste površine unutar jedne zgrade?

  Krajnji kupci na istom obračunskom mjernom mjestu kojima se raspodjela i obračun troškova obavljaju prema površini, za prostor iste površine dobit će jednak iznos mjesečnog računa u obračunskom razdoblju.Krajnji kupci na istom obračunskom mjernom mjestu kojima se raspodjela i obračun troškova obavljaju prema razdjelnicima ili kalorimetrima, za prostor iste površine neće nužno dobiti jednak iznos mjesečnog računa u obračunskom razdoblju. Iznosi njihovih računa razlikuju se ovisno o potrošnji pojedinog stambenog/poslovnog prostora koja ovisi o:

  • kvaliteti toplinske izolacije stambenog/poslovnog prostora
  • kvaliteti stolarije
  • položaju stambenog /poslovnog prostora u zgradi
  • načinu na koji krajnji kupci u stambenom/poslovnom prostoru koriste toplinsku energiju.
 • Tko je obveznik plaćanja računa za toplinsku energiju?

  KRAJNJI KUPCI KATEGORIJE STANOVNIŠTVO - Obveznik plaćanja računa za toplinsku energiju za krajnje kupce kategorije stanovništvo isključivo je vlasnik stambenog prostora.

  KRAJNJI KUPCI KATEGORIJE INDUSTRIJA I POSLOVNI POTROŠAČI - Obveznik plaćanja računa za toplinsku energiju za krajnje kupce kategorije industrija i poslovni potrošači je vlasnik poslovnog prostora. Uz vlasnika, obveznik plaćanja računa kategorije industrija i poslovni potrošači može biti i korisnik poslovnog prostora, kada je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika, a pod uvjetom da se s prijenosom obveze plaćanja usuglasila Gradska toplana Karlovac.

  Krajnji kupac toplinske energije može zatražiti da se na određeno vrijeme prenese obveza plaćanja računa za toplinsku energiju s njega na drugu pravnu ili fizičku osobu s kojom je sklopio ugovor, a Gradska toplana će na navedeni zahtjev dati pristanak pod uvjetom:

  • podmirenja svih novčanih obveza nastalih do dana privremenog prijenosa obveza plaćanja računa za toplinsku energiju
  • davanja ovjerene izjave prenositelja i primatelja obveze plaćanja o solidarnom podmirenju budućih novčanih obveza za toplinsku energiju.
  • U slučaju da prenositelj i primatelj obveze plaćanja računa za toplinsku energiju raskinu međusobno sklopljeni ugovor dužni su o navedenom u roku tri dana od dana raskida ugovora i podmirenja svih novčanih obveza obavijestiti Gradsku toplanu u pisanom obliku.
 • Koja je procedura u slučaju dugovanja za toplinsku energiju?

  Svi krajnji kupci toplinske energije obvezni su podmiriti svoje račune za toplinsku energiju do datuma dospijeća plaćanja navedenog na računu. Gradska toplana Karlovac krajnje kupce obavještava o neutuženom dugovanju za toplinsku energiju putem:

  • obavijesti koja se nalazi na svakom mjesečnom računu za toplinsku energiju
  • opomene pred ovrhu.
  • Nakon poslane opomene, a prije pokretanja ovršnog postupka, krajnji kupci imaju dovoljno vremena za podmirenje dugovanja za toplinsku energiju. Ukoliko niti tada ne podmire svoje obveze, pokreće se ovršni postupak.
 • Može li se dogovoriti obročna otplata dugovanja za toplinsku energiju?

  U slučaju opravdanog razloga nemogućnosti plaćanja duga u cjelokupnom iznosu, postoji mogućnost odobrenja obročnog plaćanja neutuženog i utuženog dugovanja za toplinsku energiju. Za više informacija o obročnom plaćanju savjetujemo da se obratite direktno u Gradsku toplanu Karlovac, gospođi Lidiji Matan.

 • U koliko sati počinje, a u koliko sati završava isporuka toplinske energije za grijanje?

  Gradska toplana Karlovac energiju isporučuje kako je propisano Općim uvjetima za isporuku toplinske energije (NN 35/14, 129/15).Dnevni režim rada grijanja traje od 6 do 22 h.

 • Može li se dogovoriti raniji ili kasniji početak i završetak isporuke toplinske energije za grijanje?

  Novost je da je Gradska toplana izradila prijedlog Zahtjeva za isporukom toplinske energije u ogrjevnoj sezoni 2017/2018, koji između ostaloga regulira i isporuku toplinske energije u slučaju najavljenih izrazito niskih vanjskih temperatura te za Božićne i novogodišnje blagdane, čime ćemo građanima pružiti još bolju uslugu bez dodatnog administriranja ukoliko to oni žele.

 • Na koji način se može promijeniti priključna snaga stambenog/poslovnog prostora?

  U skladu sa zakonskim i podzakonskim odredbama kojima je regulirano područje toplinarstva u Republici Hrvatskoj, termoenergetska suglasnost u kojoj se definira priključna snaga utvrđuje se za cjelokupnu zgradu/građevinu, a ne za pojedini stambeni/poslovni prostor.

  U slučaju da je izvršena rekonstrukcija zgrade/građevine na način da je smanjena potrebna količina toplinske energije za grijanje, odnosno da je zgrada/građevina energetski učinkovitija, krajnji kupci toplinske energije mogu podnijeti zahtjev Gradskoj toplani za smanjenje priključne snage i izdavanje nove termoenergetske suglasnosti. Uz zahtjev za smanjenjem priključne snage krajnji kupci su dužni priložiti elaborat o novoj priključnoj snazi koji je izradio ovlašteni inženjer strojarstva za tehniku grijanja.

  Ukoliko se elaboratom utvrdilo da je iz određenih razloga došlo do promjene snage, izdat ćemo novu termoenergetsku suglasnost, krajnjim kupcima dostaviti novi ugovor te napraviti promjenu u obračunu troškova toplinske energije.

  Za detaljne informacije o sadržaju elaborata, kontaktirajte nas pisanim putem.

  Sve troškove angažiranja ovlaštenog inženjera strojarstva za tehniku grijanja i izrade elaborata dužan je snositi podnositelj zahtjeva za promjenom snage.

 • Može li se krajnji kupac spojen na zajedničko mjerilo toplinske energije u višestambenoj zgradi izdvojiti iz toplinskog sustava?

  Krajnji kupac na zajedničkom mjerilu toplinske energije može se izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava ukoliko ispuni sljedeće uvjete propisane člancima 45. i 50. Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14):

  Krajnji kupac ishodi pisanu suglasnost za izdvajanje iz toplinskog sustava temeljem odluke većine glasova suvlasnika spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije, koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika

  Pisanu suglasnost za izdvajanjem ovjerava ovlašteni predstavnik suvlasnika i dostavlja je Gradskoj toplani

  Krajnji kupac nakon pribavljene suglasnosti većine suvlasnika za izdvajanje angažira ovlaštenog inženjera koji će projektirati glavni projekt za radove izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava

  Krajnji kupac Gradskoj toplani dostavlja projekt (elaborat) za radove izdvajanja iz toplinskog sustava izrađen od ovlaštenog inženjera temeljem kojeg od Gradske traži odobrenje za provođenje preinaka na unutarnjim instalacijama na zajedničkom mjerilu toplinske energije

  Nakon ishođenja suglasnosti Gradske toplane za provođenje preinaka na unutarnjim instalacijama, krajnji kupac angažira ovlaštenog izvođača radova, koji ispunjava uvjete za obavljanje potrebnih djelatnosti prema posebnom zakonu, a koji će prema glavnom projektu izvršiti radove izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava

  (Napomena: Radovi na izdvajanju stambenog/poslovnog prostora smatraju se jednostavnim radovima koji se mogu izvoditi bez lokacijske dozvole i akta kojim se odobrava građenje, a u skladu s glavnim projektom izrađenim po ovlaštenom inženjeru.)

  Nakon izvedbe radova izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava:

  ovlašteni izvođač radova je obavezan izraditi izvješće o izvedenim radovima i dati pisanu izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova

  ovlašteni inženjer koji je projektirao glavni projekt za radove izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava nakon pregleda izvedenih radova obvezan je dati izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova

  Izjave izvođača i projektanta čuva UPRAVITELJ ZGRADE

  Nakon završetka radova potrebno je obavijestiti Gradsku toplanu o izdvajanju samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava i priložiti kopije izjava izvođača i projektanta.

  KRAJNJI KUPAC koji je izdvojen iz toplinskog sustava dužan je plaćati sve troškove, osim troškova toplinske energije za svoj stambeni/poslovni prostor. Dakle, dužan je plaćati troškove snage i naknada.

  Izdvajanje iz toplinskog sustava znači kompletno izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz usluge grijanja prostora i usluge pripreme potrošne tople vode.

   

 • Može li se krajnji kupac koji je sam na obračunskom mjernom mjestu (npr. privatna kuća) isključiti iz toplinskog sustava?

  Krajnji kupac koji je sam na obračunskom mjernom mjestu može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid važećeg ugovora kojeg je sklopio s Gradskom toplanom i zatražiti isključenje iz toplinskog sustava.

  Gradska toplana na temelju pisanog zahtjeva krajnjeg kupca provodi sve aktivnosti za isključenje njegove zgrade/građevine iz toplinskog sustava, daje suglasnost kao distributer toplinske energije i opskrbljivač toplinskom energijom te pokreće postupak raskida ugovornih odnosa.

 • Može li se cijela zgrada s više krajnjih kupaca spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije isključiti iz toplinskog sustava?

  Isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava moguće je uz podnošenje zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika, na temelju prethodno postignute suglasnosti svih krajnjih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije, za izdvajanje svih samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine te uz prethodnu suglasnost distributera i opskrbljivača toplinskom energijom, sukladno odredbama članka 45. stavka 2. Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/13 i 14/14).

 • Što su razdjelnici?

  Razdjelnici su uređaji za lokalnu raspodjelu isporučene toplinske energije. Razdjelnici se ugrađuju na ogrjevna tijela (radijatore) u zgradama u kojima su svi stambeni/poslovni prostori spojeni na jedno zajedničko mjerilo toplinske energije te u kojima se troškovi toplinske energije dijele razmjerno površini prostora, a ne prema stvarnoj individualnoj potrošnji.

 • Koja je svrha ugradnje termostatskih radijatorskih setova i kalorimetra ili razdjelnika?

  Kalorimetar je mjerilo toplinske energije kojim se mjeri količina isporučene toplinske energije za samostalnu uporabnu cjelinu. Razdjelnik je uređaj koji registrira impulse prema grijanju svakog ogrjevnog tijela (radijatora). Razdjelnici služe za točniju raspodjelu toplinske energije za grijanje koja je isporučena zgradi i koja je izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije, odnosno na obračunskom mjernom mjestu u toplinskoj podstanici. Uz ugradnju kalorimetra i razdjelnika ugrađuju se i termostatski radijatorski setovi (termostatski ventil i termostatska glava) koji omogućuju kvalitetniju regulaciju temperature zraka u pojedinim prostorijama u stanu. Također, preporuča se provesti balansiranje sustava grijanja u zgradi, odnosno ugradnja balans ventila ili frekventno reguliranih pumpi. Ugradnjom opreme za balansiranje sustava osigurava se kvalitetnije grijanje svih radijatora u zgradi, te se sprječava mogućnost pojave šumova u instalaciji centralnog grijanja unutar zgrade. Ukupno gledano, cijeli sustav se može promatrati kao mjera energetske učinkovitosti, jer se ukupna potrošnja energije na razini zgrade smanjuje. Uštede u potrošnji toplinske energije na razini cijele zgrade kreću se od 20-30%, a posljedica su promjene ponašanja krajnjih kupaca koji su ugradnjom tih uređaja motivirani na racionalnu potrošnju toplinske energije. Ugradnja termostatskih radijatorskih setova i kalorimetra ili razdjelnika ne znači automatski uštedu energije i niže troškove za toplinsku energiju za svaki stan u zgradi. Neki vlasnici stanova imaju mogućnost postići veće uštede (stanovi okruženi grijanim prostorima s dobrom izolacijom i dobrom stolarijom), dok neki nemaju tu mogućnost (stanovi okruženi negrijanim prostorima s velikom površinom vanjskih zidova bez adekvatne izolacije, starom stolarijom i dr.). Najveće uštede u potrošnji toplinske energije mogu se postići ulaganjima u energetsku obnovu za što postoji mogućnost sufinanciranja preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pri čemu je potreban angažman upravitelja zgrade.

 • Mjere li razdjelnici isporučenu toplinsku energiju?

  Razdjelnici nisu mjerila toplinske energije i ne mjere isporučenu toplinsku energiju.

 • Koji je princip rada razdjelnika?

  Razdjelnik mjeri razliku temperatura između ogrjevnog tijela (radijatora) i okolnog prostora te sukladno razlici temperatura, postavljenim parametrima ogrjevnog tijela (specifično za određeni tip ogrjevnog tijela, prema uputi proizvođača razdjelnika) te ugrađenom algoritmu odašilje određeni broj impulsa prijemnoj stanici.

 • Što registrira razdjelnik?

  Razdjelnik registrira temperature ogrjevnog tijela i okolnog prostora

 • Koja je zakonska obveza vezana za ugradnju razdjelnika?

  Obveza ugradnje uređaja za regulaciju odavanja topline (termostatski radijatorski set, odnosno uređaj kojim se može regulirati potrošnja toplinske energije) i mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije (kalorimetar) ili uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnik) propisana je Zakonom o tržištu toplinske energije ("Narodne novine", broj 80/13, 14/14 i 95/15) koji je uzeo u obzir smjernice Direktive EU o energetskoj učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU) u kojoj je individualno mjerenje navedeno kao jedna od mjera poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama. U Treći Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti RH za razdoblje od 2014. do 2016., uz ostale mjere energetske obnove zgrada, individualno mjerenje toplinske energije također je navedeno kao jedna od mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

 • Kolike su kazne za ne ugradnju radijatorskih ventila, razdjelnika ili kalorimetara u zakonskom roku?

  Zakonom o tržištu toplinske energije u članku 50. propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kazniti za prekršaj fizička osoba koja je krajnji kupac ako ne ugradi razdjelnike ili mjerila i termostatske ventile u svoju samostalnu uporabnu cjelinu u propisanom zakonskom roku. Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je krajnji kupac ako ne ugradi navedene uređaje.

 • Što propisuje zakon, a krajnji kupci trebaju znati prilikom ugradnje razdjelnika?

  Krajnji kupci toplinske energije koji ulaze u proces ugradnje razdjelnika topline u svoje stambene/poslovne prostore trebaju znati da Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju propisuje sljedeće:

  • odluku o ugradnji razdjelnika topline donose vlasnici stambenih/poslovnih prostora (krajnji kupci)
  • vlasnici stambenih/poslovnih prostora dužni su osigurati financijska sredstva za nabavu i ugradnju razdjelnika te su dužni o svom trošku održavati razdjelnike
  • u zgradi/građevini mogu se ugrađivati uređaji samo jednog proizvođača razdjelnika, kojega vlasnici stambenih/poslovnih prostora slobodno izaberu, a kako bi se omogućio jedinstveni sustav očitanja i naplate isporučene toplinske energije
  • kod donošenja odluke o ugradnji razdjelnika topline, vlasnici stambenih/poslovnih prostora trebaju imati u vidu da radi tehničke funkcionalnosti sustava i ostvarivanja energetskih ušteda i pravednije raspodjele isporučene toplinske energije, najmanje 80% svih stambenih/poslovnih prostora mora biti opremljeno razdjelnicima.
 • Po kojem principu se obračunava potrošnja nekog kućanstva za grijanje? Po potrošnji, četvornim metrima, broju članova ili nekoj formuli i kojoj?

  Potrošnja toplinske energije obračunava se na više načina, ovisno o tome ima li krajnji kupac zasebno mjerilo (kalorimetar), uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnike) ili se obračun vrši obračunskim metodama prema udjelu (snage, površine). Nadalje, obračunska snaga ovisi o raspodjeli priključne snage (zgrade) i vrši se na jedan od dva načina: prema proračunu toplinskog opterećenja (primjenom važeće norme) tj. izračunatoj snazi za određeno kućanstvo ili udjelom površine određenog kućanstva u ukupnoj grijanoj površini svih kućanstava na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Naknade koje plaćaju kućanstva su naknada za opskrbu i naknada za djelatnost kupca, Gradska toplana d.o.o. obje naknade obračunava prema grijanoj površini kućanstva.

  Bitno je naglasiti da je trošak grijanja kućanstva ovisan o više čimbenika: energetskom razredu kućanstva tj. građevine, navikama stanara (željena temperatura prostora i trajanje grijanja), površini koja se grije, prosječnoj vanjskoj temperaturi i cijeni samog grijanja. Najbolji put za smanjenje troškova grijanja je optimizacija potrošnje (npr. programirajućim termostatskim ventilima) te ulaganje u energetsku učinkovitost zgrade (energetski učinkovitija fasada i vanjska stolarija).

   

  Molim izračunajte primjer.

  Domaćinstvo je tijekom mjeseca potrošilo 200 kWh. U stanu od 50 četvornih metara je dvoje ljudi.

  Koliko će oni platiti potrošnju za taj mjesec, ukupno grijanje sa svim davanjima, fiksnim i varijabilnim dijelom te naknadama i PDV-om?

  Sukladno Vašim inputima, uz snagu za predmetni stan izračunatu sukladno propisima i najčešćoj praksi u Republici Hrvatskoj  te aktualnom cjeniku Gradske toplane d.o.o., mjesečni trošak kućanstva iznosit će 248,06 kn (PDV uključen).

   

   

Imate pitanja ili probleme sa grijanjem na gradsku toplanu ? kontaktirajte nas !